کارگاه آموزش تریکودوزی به زنان سرپرست خانوار شهرستان اهواز و کارون

سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان به عنوان مجری طرح ملی “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی” در استان خوزستان، ۱۹ زن سرپرست خانوار دارای مهارت خیاطی ساکن شهرستان اهواز و کارون را شناسایی کرد. پس از مذاکره با این افراد، تعداد ۹ نفر متقاضی فعالیت در زمینه تریکودوزی بودند که جهت همکاری به تولیدی پوشاک الغدیر معرفی شدند.

نادیا علی نجاتی مدیر تولیدی پوشاک الغدیر و پیشران طرح ملی “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی” در روز دوشنبه ۲ دی ماه ۹۸ میزبان متقاضیان بود. علی نجاتی گفت: تولیدی الغدیر نهایت همکاری را در راستای اجرای این طرح خواهد داشت. هدف ما کمک به زنان سرپرست خانوار است. وی تصریح کرد: برای زنان سرپرست خانوار دوره تریکودوزی برگزار خواهیم کرد. افرادی که کیفیت کاری آنها تایید شود، می توانند به صورت مشاغل خانگی با ما همکاری داشته باشند.

کارفرمای طرح ملی “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی” معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ناظر طرح معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی می باشد.